Väg 160 Säckebäck Varekil

E16 Vansbro Hulån

I februari 2018 inledde vi arbetet med den nya delen av väg 160 mellan Säckebäck och Varekil på Orust. Den nuvarande vägen är smal och krokig och har bergiga sidoområden som försämrar sikten. Våren 2020 ska den nya vägsträckningen stå klar, med en ny maxhastighet på 80 km/h.

Som så ofta i det här området är marken inom arbetsområdet ömsom berg och ömsom lera. Sett utifrån projektets mål är det både en utmaning och en stor fördel. Utmaningen är att vi behöver stabilisera den leriga marken först innan vi kan anlägga vägen, vilket vi gör med kalkcementpelare (KC-pelare). Parallellt med att vi gör det genomför vi sprängningsarbeten i de bergiga avsnitten. Bergmassorna kommer sedan att användas för att bygga den nya vägen, vilket är en stor fördel. Projektet är självförsörjande på både jord- och bergmassor, vilket minskar antalet transporter till och från arbetsområdet och därmed minimerar störningar för övrig trafik.

Omfattande miljökrav

Arbetsområdet ligger i direkt anslutning till ett Natura 2000 område med grunda havsvikar och Stigfjordens naturreservat. Det ställer stora krav på dagvattenhantering inom arbetsområdet. För att säkerställa att vägbygget inte försämrar vattenmiljön kommer vattenprovtagning göras varje dag. Dagens väg ligger lågt i förhållande till havsnivån, och den nya vägen byggs cirka 1,5 meter högre för att den inte ska behöva stängas av på grund av översvämning vid höga havsnivåer.

Utförandeentreprenad

  • Startdatum: april 2018
  • Slutdatum: april 2020
  • Plats: Väg 160 Säckebäck Varekil
  • Omfattning: Tre kilometer ny väg, ny gång- och cykelväg inklusive två passager under nybyggd väg, en träbro över Varekilsån.
  • Beställare: Trafikverket
  • Kontraktsumma: 117 MSEK
  • Område: Anläggning
  • Typ: Väg
Färdigställt 100%
344 000
meter kalkcementpelare
140 000
kubikmeter bergschakt
4
km gång- och cykelväg

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.