Hållbarhet

Vi bygger för en hållbar framtid, på ett hållbart sätt

Långsiktiga lösningar

NRC Group levererar långsiktiga, koldioxidsnåla infrastrukturlösningar. Hur vi gör det har betydelse för oss – och för vår omgivning.

Minskning av växthusgasutsläpp

0%

till 2025
Lägsta återvinningsgrad

0%

per år

Våra kärnmål

VI är fast beslutna att uppfylla Parisavtalets klimatmål genom att minska våra utsläpp och uppnå nettonoll till 2050.

Vårt mål är att minska våra utsläpp av växthusgaser med minst 30 % till 2025. Vi har definierat ett mål för återvinningsgrad på minst 70 %, och fortsätter att driva våra nollavfallsambitioner.

Så här når vi våra mål

Vi arbetar hela tiden med att minska utsläppen, återvinna och återanvända material. Många av våra initiativ är lika konkreta som effektiva. Till exempel att flytta över vår tunga fordonsflotta till biogas, eller att hitta effektiva sätt att jobba för att minska tomgångstiden för maskiner.

Att identifiera vad exakt det är vi förbrukar är nyckeln för att hitta rätt åtgärder. Där finns naturligtvis det som är direkt kopplat till miljöpåverkan, men vi måste också ta social och etisk hänsyn i vad vi gör.

Våra anställdas hälsa och säkerhet är vår prio nummer ett. Vi kommer aldrig att lyckas med våra miljömål om vi inte också lyckas med våra sociala ambitioner och krav på etisk affärspraxis.

UN Global Compact Climate Ambition Accelerator

NRC Group sätter ambitiösa klimatmål för att reducera våra klimatutsläpp i linje med vad som krävs för att uppnå målen i Parisavtalet. Som en del i det arbetet medverkar vi i Climate Ambition Accelerator: United Nations Global Compacts accelerator-program som hjälper företag att driva kraftfulla klimatåtgärder.

Läs mer hos United Nations

Färdplan 2045

NRC Group Sverige har skrivit under Färdplan 2045: Byggföretagens initiativ för att nå en klimatneutral byggarbetsplats 2045. Det här är en lika viktig som självklar del i NRC:s hållbarhetsarbete, och vi kan vara stolta över att vara med och bidra till ett hållbart samhälle – inte bara genom arbetet vi gör, utan också hur vi gör det.

Målet är att 2045 nå netto nollutsläpp av växthusgaser.

Vi fångar nya möjligheter

Vi vill vara drivande i att bidra till det gröna skiftet i branschen. Vårt dotterbolag Gunnar Knutsen AS har förvärvat flera biogasbilar. På Trønder- och Meråkerbanen i Norge använder vi lågkolhaltig betong som kommer att minska våra utsläpp med ytterligare 39 % i projektet.

Fair Transport


NRC Group Sverige är anslutna till Fair Transport: Transportnäringens hållbarhetscertifiering av godstransporter på väg.

Genom att välja transport med Fair Transport-certifierade företag så säkerställer vi att våra transporter utförs ansvarsfullt, trafiksäkert och klimatsmart, med goda villkor för de anställda.

Vi som köper transporter har ett stort ansvar, och med Fair Transport gör vi medvetna val för att tillsammans skapa en hållbar framtid.

Foto: Fair Transport

Vi är öppna med vad vi åstadkommer

Genom att vara öppna med våra prestationer strävar vi efter att trovärdigt visa våra framsteg. Här kan du lära dig mer om våra miljömässiga, sociala och styrande synsätt på hållbarhet och hur vi bidrar till FN:s mål för hållbar utveckling.

För en djupare inblick i hållbarhetsstrategi och vårt resultat, ta en titt på vår årliga hållbarhetsrapport.

Vårt mål är att minska våra utsläpp av växthusgaser med 10 % årligen under de kommande tre åren.

Såhär bidrar vi till Globala målen

Klimat

Vi bygger högkvalitativa, pålitliga och koldioxidsnåla transportinfrastrukturlösningar som möjliggör rättvis, tillgänglig och prisvärd kollektivtrafik. Vi bygger motståndskraftiga lösningar för transportinfrastruktur med låga koldioxidutsläpp. Vi har fastställt en baslinje för utsläpp av växthusgaser (GHG) och definierade minskningsmål.

Läs mer

Cirkuläritet

Allt avfall, farliga ämnen och utsläpp relaterade till vår verksamhet hanteras i enlighet med inhemska bestämmelser, vår miljöpolicy och i linje med vårt formella miljöledningssystem. Vi har gjort betydande ansträngningar för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfallsmaterial.

Läs mer

Omtanke om miljön

Vi bygger högkvalitativa, pålitliga och koldioxidsnåla transportinfrastrukturlösningar som möjliggör rättvis, tillgänglig och prisvärd kollektivtrafik.

Läs mer

Jämställdhet

Vi har implementerat en aktiv rekryteringsmetod riktad mot kvinnor, i alla roller och i praktikprogram, för att uppnå jämställdhet och stärka alla kvinnor och flickor.

Läs mer

Ekonomisk tillväxt

Vi har implementerat ett omfattande program för hälsa, säkerhet och välbefinnande, som omfattar alla anställda och entreprenörer som arbetar på dess verksamhetsställen för att främja hållbar, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt.

Läs mer

Styrning

Med omfattande etikpolicys och efterlevnadsprogram där vi sätter fokus på transparens, anti-korruption, anti-mutor, rättvis konkurrens och leveranskedjans integritet, är våra anställda utbildade i att säkerställa en säker och ansvarsfull verksamhet. Rutiner och system för whistleblowing är upprättade enligt lagstiftning. I Norge är företaget certifierat enligt ISO 37001, den internationellt erkända ISO-standarden för ledningssystem mot mutor.

Läs mer

NRC Group Sveriges Huvudprinciper för miljöstyrning

Nästa kapitel: Miljö

Vi bygger upp och skapar nytt

Vår hållbarhetsstrategi förverkligas genom vår verksamhet och vårt sätt att arbeta varje dag. Det är såhär vi gör det.