Styrning

Säkerställa etiska affärsmetoder

Vår affärsframgång bygger på en grund av förtroende. Vår affärsmannamässighet ska hålla högsta möjliga etiska standard. Detta mål kräver att vi aktivt granskar och underhåller våra policys och arbetsmetoder. Det är så vi jobbar för att sätta standarden.

En etisk affärspraxis är central för hur vi arbetar på NRC Group. Vår uppförandekod, utbildningsprogram och policys skapar tydliga förväntningar på hur vi bedriver vår verksamhet. Vi övervakar aktivt och rapporterar öppet kring hur vi uppfyller de etiska standarder vi sätter.

Martin Holst-Olsen, Head of Legal NRC Group Norway

Att driva omfattande etikpolicy och efterlevnadsprogram

Vårt program fokuserar på prioriterade områden som antikorruption, anti-mutor, rättvis konkurrens och försörjningskedjans integritet. Rutiner och system för whistleblowing upprättas enligt lagstiftning. Affärsetik och uppförandekod är NRC Groups primära styrdokument för etiska affärsmetoder.

Utbildning mot korruption

Workshops och utbildningar genomförs med alla chefer i Norge, Sverige och Finland för att förbereda dem för att hantera etiska konflikter. Utbildningen omfattar hur man identifierar och agerar i situationer som involverar korruption, till exempel att erbjudas privata tjänster eller fördelar.