Social

Alla som går till jobbet ska komma hem igen

Säkerheten för våra anställda, underleverantörer och partners är vår prio nummer ett. För oss är det också viktigt att bygga en arbetsplats med mångfald och lika möjligheter. Kontinuerlig utbildning av våra medarbetare är viktig för att lyckas inom dessa områden.

En välmående arbetsplats

Vi arbetar hela tiden för att säkerställa att alla anställda mår bra på jobbet, med målet noll sjukdom relaterad till allt arbete som utförs i NRC Group. Regelbundna medicinska kontroller och tillgång till hälsostöd är delar av vår investering i våra medarbetares hälsa.

2022

0.0

2021: 6,4. Antal frånvaroskador per miljon arbetstimmar (H1)
2022

0%

2021: 3,9 % - Sjukfrånvaro

Säkerheten är en del i allt vi gör

En stark hälso- och säkerhetskultur inom vår organisation är grundläggande för oss. Det kräver djup kunskap och medvetenhet om våra säkerhetsrutiner. Utbildningsprogram för hälsa och säkerhet rullas ut systematiskt för att bygga kapacitet i hela verksamheten. En årlig medvetenhetsvecka för hälsa och säkerhet är också en del av vår strävan för att kontinuerligt stärka vår hälso-, säkerhets- och miljökultur.

Inkludering är allmänt och affärsmässigt vett

Vi stöttar mångfald och inkludering och erbjuder lika möjligheter oavsett kön, ålder, sexuell läggning, kulturell, religiös och social bakgrund.

Att kunna lyssna på och acceptera olika åsikter, olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv gör oss starkare som företag. En mångfaldig arbetsstyrka leder till mångfald i tänkandet, vilket är en viktig drivkraft för innovation och tillväxt.

Vi verkar i en mansdominerad bransch, vilket återspeglas i koncernens övergripande könssammansättning. Positiva framsteg har dock gjorts när det gäller att bredda könsmångfalden.

2022

0%

2021: 10.7 % - kvinnliga medarbetare
2022

0%

2121: 40.5 % - kvinnliga ledare
2022

0%

2021: 50% - kvinnor i styrningen

Vi silar snacket

"En öppen kultur där man kan snacka med varandra ger gladare och säkrare arbetsplatser – det är viktigt för oss!"

NRC Group Sverige är officiell partner till Sila Snacket, ett initiativ som arbetar för mer inkluderande arbetsplatser med en schysstare jargong, som får alla att trivas, må bra och känna sig välkomna.

Sila Snacket vill bemöta problematik i jargonger och attityder med en känsla av att förändra genom diskussion, uppmuntran och "helt vanlig snällhet".
Vi bär Sila Snackets symbol som ett stolt ställningstagande – vi står för en schysst jargong i branschen.

Vi utbildar och utvecklar våra medarbetare

NRC Group ser kompetens- och kunskapsutveckling som viktiga faktorer för att bygga en delad företagskultur, och för att attrahera och behålla fantastiska människor. Vi tror på att vi genom att investera i våra medarbetare så får vi lika mycket tillbaka – om inte mer!

Vi är stolta över att erbjuda ett utbildningsprogram för att bygga hållbarhetskompetens inom organisationen. Programmet bygger en delad förståelse för hållbarhet inom verksamheten, och är en kraftfull drivkraft för oss att gemensamt göra skillnad.

"Det är jättebra att vi jobbar för att alla i företaget ska ha samma grundkompetens inom hållbarhet."

Michalina Hakala / Projektingenjör

Nästa kapitel: Styrning

Säkerställa etiska affärsmetoder

Vår affärsframgång bygger på en grund av förtroende. Vår affärsmannamässighet ska hålla högsta möjliga etiska standard. Detta mål kräver att vi aktivt granskar och underhåller våra policys och praxis. Det är så vi jobbar för att sätta standarden.