Hej leverantör, vi är glada över att ha dig med oss!

Vi på NRC arbetar säkert eller inte alls, vi vill skapa trygga, säkra och pålitliga arbetsplatser. 
Genom att kontrollera och säkra NRC:s Leverantörsbas agerar vi utifrån våra värderingar, kundkrav och tar ansvar för både människan och miljön.

NRC:s leverantörskontroll säkrar hög kvalitet

För att bli Leverantör till NRC behöver ditt företag först genomgå NRC:s Leverantörskontroll. Kontrollen grundar sig i lagkrav, branschkrav, kundkrav och NRC:s värderingar.

Syftet med kontrollen är att säkra NRC:s leverantörsbas och att vi alla agerar i enlighet med NRC:s värderingar.

Kontrollen är uppdelad i två delar: I den första delen görs en ekonomisk kontroll av företaget gällande skattestatus och kreditbedömning, i den andra delen fyller företaget själv i ett självskattningsformulär, en Egendeklaration, som skickas in till NRC:s inköpsavdelning för bedömning.

Det är platsledningen i projekten som anmäler sina tilltänkta leverantörer till leverantörskontrollen, därefter kontaktar Inköp företaget i fråga och skickar ut en Egendeklaration.

Våra huvudkrav är:

 • Riskklass, lägst 3-Normal risk ​enligt UC eller likvärdigt
 • Inga skatteskulder​
 • F-skattesedel
 • Relevanta försäkringar
 • Bolaget skall vara äldre än 2 år​
 • Inga löneskulder​
 • Leverantören Accepterar NRC Code of Conduct och Etiska regelverk
 • Relevanta kollektivavtal

Våra styrande dokument

NRC Uppförandekod/Code of conduct & Etiska Regelverk

 

Vi värnar om god affärsetik, trygga arbetsplatser och långsiktiga relationer.

Genom våra dokument Code of conduct & Etiska regelverk visar vi vägen och beskriver våra värderingar och de krav vi ställer på våra medarbetare, leverantörer och samarbetspartners. 

Dokumenten reglerar god affärsetik, affärsprinciper, mänskliga rättigheter och affärsförhållanden.

Läs vår Code of Conduct

Läs vårt Etiska Regelverk

 

Omtänksamma, Pålitliga och Företagsamma

 

Våra värderingar vägleder hur vi arbetar med våra kunder, samarbetspartners och våra medarbetare. 

Omtänksamma:
Vi stöttar och utvecklar våra medarbetare, tar ansvar för säkra arbeten, och bidrar till ett samhälle som håller – bortom morgondagen.

Pålitliga:
Våra starka värderingar vägleder vårt arbete. För oss är tidsplan, budget och kvalitet löften, och löften är till för att hållas. ​

Företagsamma:
Vi levererar infrastruktur, inte byråkrati. Vi drivs av att skapa bra affärer, och att alltid leverera den bästa möjliga lösningen.

Säkerhet och arbetsmiljö

Inom NRC är säkerhet prioriterat och vi arbetar ständigt för att förebygga allvarliga olyckor och skador hos våra medarbetare och leverantörer. Vi vill att du som leverantör arbetar aktivt för att skapa en trygg arbetsplats där alla kan komma hem om kvällarna med livet och hälsan i behåll.

Vårt arbete med arbetsmiljön är systematiskt och planerat. De centrala aktiviteterna är i vårt arbete med SAM är:

 • Undersökning av verksamheten
 • Bedömning av de risker som synliggjorts vid undersökningen
 • Åtgärder för att minska riskerna 
 • Kontroll av att åtgärderna faktiskt har bidragit till en bättre arbetsmiljö.

Som ett led i SAM genomför vi också regelbundna alkohol- och drogtester.

Vi använder BIA-systemet som är ett webbaserat system som ger stöd i det systematiska arbetsmiljö- och förbättringsarbetet. I BIA rapporterar vi in alla olyckor, tillbud, riskobservationer samt förbättringsförslag. Du som leverantör loggar enkelt in via dator eller en app i telefonen. Avvikelserna blir sedan en viktig grund för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

NRC har tagit fram Allmänna skydds- och ordningsregler som ställer krav på samtliga som befinner sig på våra arbetsplatser. Att våra leverantörer åtar sig att uppfylla dessa ser vi som en självklarhet.

Här hittar du NRC:s allmänna ordnings- och skyddsregler, dessa kan kompletteras med specifika regler för respektive arbetsplats. Reglerna kompletterar, men ersätter inte, gällande lagar och föreskrifter.

LÄNK: Miljö- och Arbetsmiljökrav för Underentreprenörer

Safe Construction Training

Nya krav för att arbeta på NRC:s arbetsplatser – Tillsammans höjer vi säkerheten!

På NRC jobbar vi säkert, eller inte alls. Säkerheten är allt för oss, och det innebär att vi också ställer höga krav på säkerheten hos våra underentreprenörer.

Tillsammans med övriga aktörer inom Byggföretagen tar vi nästa steg för en säkrare byggbransch genom att göra ett antal förändringar under året.

Vi vill nu informera om följande nya krav kopplat till utbildningar/behörigheter:

 • Krav på genomförd säkerhetsutbildning Safe Construction Training. Branschstandard för att få arbeta på svenska bygg- och anläggningsarbetsplatser.
 • Krav på digitala certifikat i ID06 Kompetensdatabas
 • För en rad arbetsuppgifter ska svenska utbildningsintyg/-certifikat, eller i Sverige validerade utländska intyg, godkännas av beställaren och uppvisas innan arbete påbörjas. Vissa av dessa ska från den 1 juli 2021 också vara digitala. Säkerställ att ni använder utbildningsföretag som är ackrediterade till ID06 Kompetensdatabas. För att göra ett befintligt utbildningsintyg/-certifikat digitalt måste man efterregistrera utbildningscertifikat, kontakta utbildnings- eller valideringsföretaget.

Genomför Safe Construction Training via buc.se/safe-construction-training. På så sätt registreras utbildningen automatiskt i ID06 Kompetensdatabas.

Hållbarhet

Vi är stolta över att bygga en hållbar framtid för kommande generationer.
Det är viktigt för oss att i vårt arbete, så långt det är möjligt, alltid arbeta för att minimera vår miljöpåverkan i enlighet med gällande lagar, förordningar, standarder och andra krav som är förknippade med att skydda den yttre miljön.

Vi arbetar också kontinuerligt för att minimera negativ miljöpåverkan i det vi gör, genom att till exempel minska energiförbrukning och utsläpp, fokusera på avfallsreducering, källsortering och återanvändning, samt se till att våra produkt- och tjänsteleverantörer tar både miljömässigt och socialt ansvar.

 

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Ekonomi

 

Våra krav på Fakturering 

 

Betalningsvillkor

Fakturering sker per månad i efterskott med specifikation per uppdrag. Brytpunkt är den sista i varje månad. NRC utbetalar ersättning senast inom 30 dagar efter fakturans mottagande. Betalning sker i svenska kronor.

 

Faktureringsvillkor

På fakturan ska varje kostnadspost specificeras med vad som avses liksom omfattning och volym.

Debitering ska styrkas genom att tidrapporter och/eller dagboksanteckningar, som har kvitterats av NRC:s arbetsledning, bifogas med fakturan.

Tidrapporter och/eller dagboksanteckningar ska minst innehålla uppgift om de datum som arbetet utförts, under vilken tid arbetet utförts, vem som utfört arbetet, vad för arbete som utförts, tidsåtgång för de olika uppräknande arbetsmomenten samt den övriga information som är nödvändig.

Endast resurskategori som kan återfinnas i prislista får specificeras på faktura om inte annat är överenskommet. Faktureringsavgifter eller andra administrationsavgifter får inte förekomma.

Fakturering får inte överlåtas på tredje part utan skriftligt godkännande av NRC. Så kallad factoring är inte tillåtet.

NRC har rätt att innehålla 10 % av fakturerade belopp som säkerhet för felavhjälpande eller krav på vite, skadestånd eller annan fordran i anledning av uppdraget. Det totalt innehållna beloppet får inte vara oskäligt högt.

 

Fakturamärkning

Faktura ska alltid märkas enligt nedan:

 • Bolagsnamn samt momsregistreringsnummer (VAT-nr)
 • Om omvänd moms för byggtjänster skall tillämpas.
 • Projektnummer och eventuellt avvikelsenummer (Ex: 62025,0123)
 • Namn på beställare
 • Uppgift om innehav av F-skattsedel
 • Bilagor till faktura, t.ex. dagböcker och dagrapporter som är godkända och signerade av NRC:s  arbetsledningsrepresentant.

NRC förbehåller sig rätten att returnera fakturor som inte uppfyller kraven ovan för korrigering eller komplettering. Dessa fakturor ges då en ny förfallodag och eventuella anspråk på dröjsmålsränta i samband med detta kommer att avslås.

Här hittar du våra faktureringsuppgifter

Vid övriga frågor kontakta ekonomi@nrcgroup.se

 

ID06 

 

Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och elektronisk personalliggare:

Samtliga leverantörer som ska uppehålla sig på NRC:s arbetsplatser skall kunna identifiera sig med ID06 och ansvarar själva för att vara registrerade på den arbetsplats där arbete utförs när så krävs. Flertalet av NRC:s projekt kräver tillgång till smartphone för att kunna registrera närvaro i digital personalliggare.

Syftet med ID06 är primärt att motverka svartarbete och ekonomisk brottslighet och därmed stärka den sunda konkurrensen mellan underleverantörer samt att öka säkerheten för alla som vistas på arbetsplatsen. 

Här hittar du mer information: ID06.se 

 

NRC Group Sveriges riktlinjer vid inhyrning av personal (bemanning) och anlitande av underentreprenör

 

NRC Group Sverige är medlem i arbetsgivarorganisationen Byggföretagen och vi är anslutna till kollektivavtalen Väg- och banavtalet som är tecknat med arbetstagarorganisationen SEKO samt Byggavtalet som är tecknat med arbetstagarorganisationen Byggnads för yrkesarbetare.

Om NRC Group Sverige via en leverantör hyr in personal (bemanning) eller anlitar en underentreprenör ska detta informeras om och godkännas av NRC Group Sveriges lokala fackliga representanter i enighet med MBL. Processen är som sådan att ansvarig person på NRC Group Sverige ser till att komplett ifylld blankett, UE 2015, skickas till lokal facklig part för godkännande.  Rör det personal som ska genomföra arbete inom järnväg eller mark- och anläggning ska SEKO ta del av underlaget, observera dock att om det specifikt rör arbeten inom mark- och anläggnings Betongavdelning då ska blanketten skickas till Byggnads via 01ue@byggnads.se, för godkännande. Facklig part ska ta del av underlaget innan användning/inhyrning från leverantören. I blanketten UE 2015 står det vidare beskrivet om processen och vad som gäller rörande skyldigheten att förhandla enligt 38 § MBL.

För att som leverantör kunna hyra ut personal till NRC Group Sverige så krävs det ett tecknat kollektivavtal alternativt att leverantören tecknat ett hängavtal inom branschen. Den inhyrda personalen ska erhålla både snittmånadslön enligt NRC Group Sveriges GFL (genomsnittligt för tjänsteläge, snittmånadslön inkl. ATF dock exkl. övriga tillägg/ersättningar) och även övriga tillägg/ersättningar i enighet med lokalt löneläge som motsvarar det NRC Group Sverige betalar sin anställda personal.

För information om NRC Group Sveriges GFL och ersättningar vänligen se följande beloppsbilaga.

 

Kontakta oss

inkop@nrcgroup.se

ekonomi@nrcgroup.se

hr@nrcgroup.se

kma@nrcgroup.se

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.