Kvartalsresultat Q2: Lyckas som ledare inom hållbar infrastruktur

”Andra kvartalet var det femte kvartalet i rad med förbättrade finansiella resultat, vilket visar att vårt vändningsprogram ger resultat”, säger Henning Olsen, VD för NRC Group. Med en stark organisation och orderingång samt orderstock på rekordnivåer så positionerar sig NRC Group för framtiden.

Dela:

”Andra kvartalet var det femte kvartalet i rad med förbättrade finansiella resultat, vilket visar att vårt vändningsprogram ger resultat”, säger Henning Olsen, VD för NRC Group. Med en stark organisation och orderingång samt orderstock på rekordnivåer så positionerar sig NRC Group för framtiden.

NRC Group har under de senaste två åren fokuserat på att attrahera och behålla rätt ledarskap, projektledare och kompetent arbetskraft. Koncernen har stärkt projekturval och anbudsprocesser, genomförandemodellen och portföljstyrningen. Detta återspeglas i en 2,8% EBITA*-marginal mätt under de senaste 12 månaderna (LTM) per andra kvartalet 2022, jämfört med 0,9% 2019. Orderingång och orderstock är på rekordnivåer, vilket stödjer framtida intäktstillväxt.

NRC Group skapades för att dra nytta av starka nordiska infrastrukturmarknader. Efter en konsolideringsfas med stark organisk och M&A-driven tillväxt, som kulminerade med minskad lönsamhet, gick bolaget in i en transformationsfas fokuserad på integration av förvärvade bolag och operativa förbättringar. Detta har lett till mer robusta processer för projekturval, upphandling och genomförande och en stärkt organisation som positionerar NRC Group för framtida lönsam tillväxt.

”Det är dags att flytta fokus från transformation till lönsam tillväxt och att dra nytta av vår unika nordiska position för att lyckas som ledare inom hållbar infrastruktur. Andra kvartalet var det femte kvartalet i rad med förbättrade finansiella resultat, vilket visar att vårt vändningsprogram ger resultat”, säger Henning Olsen, VD för NRC Group. ”Vi kommer att fortsätta fokusera på lönsamhet och kärnprocesser i anbudsgivning och projektgenomförande. Framöver kommer vi också att dra nytta av vår ledande position i Norden genom att utnyttja kompetens och kapacitet över gränserna.”

För 2022 förväntar vi oss en fortsatt positiv operationell och finansiell utveckling med måttlig till stark intäktstillväxt och måttlig ökning av EBITA*-marginalen jämfört med 2021.

Långsiktiga utsikter

Baserat på den uppdaterade strategin siktar NRC Group på en EBITA*-marginal på 4-5 % under perioden 2024-2025. Den långsiktiga ambitionen är att öka EBITA*-marginalen till 5-7 %. Tillväxten förväntas överstiga 5 % per år över cykeln utöver bolt-on M&A. Dessa mål och ambitioner kan jämföras med den tidigare kommunicerade ambitionen för 2024 om 10 miljarder NOK i intäkter med 7 % EBITA-marginal.

”Framöver kommer vårt strategiska fokus att vara marginalförbättring, lönsam tillväxt och ökad konkurrenskraft, som alla hänger tätt samman. Det är samma riktning som vi siktade mot redan 2020, men vi flyttar mer av vårt fokus mot lönsam tillväxt. Tillväxt är viktigt för att utveckla organisationen, för att vi ska kunna ta oss an större och mer komplexa projekt och för att uppnå stordriftsfördelar. Vi kommer dock inte att offra marginaler för tillväxt", fortsätter Henning Olsen.

Förutom ständiga förbättringar av kärnprocesser, siktar NRC Group på ökade intäkter från större och mer komplexa projekt genom att utnyttja resurser och kapacitet över gränserna och genom att dela och implementera bästa praxis i hela Norden. Detta inkluderar att ytterligare stärka koncernens hållbarhetsposition och prestation som byggare av hållbar infrastruktur. Under första halvåret 2022 definierades 88 % av koncernens aktiviteter som stödberättigade och 69 % anpassade till EU:s taxonomi. Koncernen överväger också bolt-on M&A för att optimera värdekedjan.

En kombination av förbättrad lönsamhet, hantering av rörelsekapital och fokus på en mager tillgångsbas har bidragit till att stärka NRC Groups finansiella ställning. Målet är att återföra fria pengar till aktieägare genom att återuppta utdelningar i linje med policyn att dela ut minst 30 % av nettovinsten.

*Före övriga intäkter och utgifter (M&A-kostnader)